สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

สสท. รับหน้าเสื่อ จัดประชุมพิจารณาร่างหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการฯ

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา
 วันที่ 05 ม.ค. 2564 เวลา 11:32 น.
 496
UploadImage

 
สสท. รับหน้าเสื่อ จัดประชุมพิจารณาร่างหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการ
โดยชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศและสหกรณ์สมาชิก
.....
(5 มกราคม 2564) นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานคณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) มอบหมายให้ ดร.ปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการฯ สสท. เป็นประธานในการประชุมพิจารณาร่างหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการโดยชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศและสหกรณ์สมาชิก ณ ห้องประชุมรัชนีแจ่มจรัส 6 ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

การประชุมดังกล่าวได้รับเกียรติจากตัวแทนจากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ผศ.อาภากร มินวงษ์ ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด นายสหพล สังข์เมฆ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และที่ปรึกษาสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย อาทิ นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ นายทรงพล พนาวงศ์ ว่าที่พันตรี ดร.สมบัติ วงศ์กำแหง

ซึ่งการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อพิจารณาร่างกลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการและการสงเคาระห์ของสมาชิกสหกรณ์และครอบครัวตามมาตรา 105/1 ของพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542

ความคืบหน้าของการประชุมดังกล่าว โคออป นิวส์ จะนำเสนอในคราวต่อไป

 
UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage