สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

เลื่อนการอบรม และสัมมนา เดือนมกราคม 2564

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา
 วันที่ 04 ม.ค. 2564 เวลา 18:22 น.
 592
UploadImage


เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) ห่วงใยสหกรณ์สมาชิก
จึงประกาศเลื่อนการจัดอบรมและสัมมนาซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนมกราคม 2564 ทุกโครงการออกไปก่อน (ไม่มีกำหนด)
จนกว่าสถานการจะคลี่คลาย สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) จะแจ้งการเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดอบรมและสัมมนาอีกครั้งหนึ่ง

โดยโครงการอบรมและสัมมนาที่จะจัดในเดือนมกราคม 
 
UploadImage
โครงการสัมมนาฯ เรื่อง “การประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญฯ...
กับประเด็นร้อนตามกฎกระทรวงที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี”
วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จากัด อ.เมือง จ.อุทัยธานี

............................................................

UploadImage
โครงการสัมมนาระดมความคิดเห็นของสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบจากระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์
ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 2563
วันที่ 10 มกราคม 2564 ณ ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส (น.ม.ส.) สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

............................................................

UploadImage
โครงการฝึกอบรมฯ หลักสูตร “การจัดทำงบกระแสเงินสด”
ระหว่างวันที่ 12 - 14 มกราคม 2564
ณ ห้องประชุมศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส (น.ม.ส.) สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

............................................................

UploadImage
โครงการสัมมนาฯ เรื่อง “การประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญฯ...
กับประเด็นร้อนตามกฎกระทรวงที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี”
วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2564
ณ ห้องประชุม ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์กองทัพไทย เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อ.เมือง จ.ชลบุรี

............................................................

UploadImage
โครงการฝึกอบรมฯ หลักสูตร “กลยุทธ์การบริหารจัดการสหกรณ์”
ระหว่างวันที่ 19 - 21 มกราคม 2564
ณ ห้องประชุมศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส (น.ม.ส.) สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

............................................................

UploadImage
โครงการฝึกอบรมฯ หลักสูตร "ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน (หลักสูตร 1)" รุ่นที่ 5
ระหว่างวันที่ 23 - 24 มกราคม 2564
ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ โฮเทล แอน คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

............................................................


อนึ่ง กรณีท่านได้จ่ายเงินค่าลงทะเบียนมาแล้ว หากประสงค์จะยกเลิกเข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนาและขอรับคืนเงินค่าลงทะเบียน กรุณาแจ้งมาก่อนล่วงหน้าภายในวันที่ 20 มกราคม 2564
 
ขอขอบคุณและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้
 
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
ฝ่ายวิชาการและฝึกอบรมสหกรณ์ สถาบันพิทยาลงกรณ์
เลขที่ 13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 02 669 3254 - 62 ต่อ 1033, 1008, 1090
โทรสาร 02 241 1229 , 02 241 4839
Email : clt_insti@hotmail.com
Line ID : @clt.coop