สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ปฏิทินกิจกรรม

(เลื่อน) โครงการสัมมนาระดมความคิดเห็นของสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบจากระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 2563

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี
 วันที่ 10 ม.ค. 2564 เวลา 00:00 น.
 653
โครงการสัมมนาระดมความคิดเห็นของสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบจากระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์
ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 2563
 
วันที่ 10 มกราคม 2564
 
ณ ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส (น.ม.ส.) สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
 
รายละเอียดเพิ่มเติม  ดาวน์โหลดเอกสาร
 
กลุ่มเป้าหมาย
 - บุคลากรของสหกรณ์ประเภทออมทรัพย์ เครดิตยูเนี่ยน และการเกษตร ในเขตพื้นที่ 1 - 2 กรุงเทพฯ จำนวน 200 คน
 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
 - ค่าที่พัก (ก่อน/หลังการสัมมนา) ค่าอาหาร ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ นอกจากวันที่กำหนด
**ขอความกรุณาเบิกจ่ายจากสหกรณ์ต้นสังกัด**
 
สอบถามเพิ่มเติมที่
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
ฝ่ายสหกรณ์สัมพันธ์
เลขที่ 13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 02 6693255 - 63 ต่อ 1041
โทรสาร 02 241 1228
Email : cltthailand@gmail.com
Line ID : @clt.coop