สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ปฏิทินกิจกรรม

การเงิน การบัญชี และการบริหารสำหรับกรรมการดำเนินการ และผู้จัดการสหกรณ์ รุ่นที่ 1

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี
 วันที่ 15 มี.ค. 2564 เวลา 00:00 น.
 2430
การฝึกอบรมนักบริหารสหกรณ์สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
 
หลักสูตร “การเงิน การบัญชี และการบริหารสำหรับกรรมการดำเนินการ และผู้จัดการสหกรณ์” รุ่นที่ 1
 
ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 15 - 19 มีนาคม 2564
ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม - 2 เมษายน 2564
 
ณ ห้องประชุมศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
 
กลุ่มเป้าหมาย
 - คณะกรรมการและผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยน จำนวน 60 คน
**ยืนยันการเข้าอบรม ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564** หากพ้นวันที่กำหนด จะถือว่าท่านสละสิทธิ์
 
ค่าใช้จ่ายในฝึกอบรม
ค่าลงทะเบียนวิชาการ 7,000.00 บาท / คน (ไม่รวมค่าที่พัก) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 - ค่าวิชาการ/ ค่าเอกสาร/ ค่าวิทยากร
 - ค่าอาหารกลางวัน 9 มื้อ
 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (Coffee Break) 18 มื้อ
 
โอนค่าธรรมเนียม ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีย่าน
 - ชื่อบัญชี “สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย” เลขที่ 012-1-62642-3 ประเภทออมทรัพย์
 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
 - ค่าที่พัก ณ ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์ฯ ราคา 720 บาท/คืน
   ติดต่อสารองห้องพักได้ที่ 02-6693254-62 ต่อ 1044 หรือ 02-2411047, 089-9598122
 - ค่าอาหารเช้า และอาหารกลางวัน/เย็น นอกจากวันที่กำหนด และค่าพาหนะเดินทาง ฯลฯ
**ขอความกรุณาเบิกจ่ายจากสหกรณ์ต้นสังกัด**
 
การสมัคร สามารถสมัครด้วยการคลิกลิงก์ หรือสแกน QR Code ที่ปรากฏด้านล่าง
 - สมัครฝึกอบรมออนไลน์ คลิก
 - หรือสแกน QR Code
 - เอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม ดาวน์โหลดเอกสาร
 UploadImage
สอบถามเพิ่มเติมที่
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
ฝ่ายวิชาการและฝึกอบรมสหกรณ์ สถาบันพิทยาลงกรณ์
เลขที่ 13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 02 669 3254 - 62 ต่อ 1033, 1008, 1090
โทรสาร 02 241 1229 , 02 241 4839
Email : clt_insti@hotmail.com
Line ID : @clt.coop