สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

สสจ. ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สัมมนาให้ความรู้เรื่องกฎหมายสหกรณ์ ให้กับสก.ทุกประเภท

โดย นายศราวุธ บุตมะ
 วันที่ 29 ธ.ค. 2563 เวลา 09:53 น.
 350
UploadImage

สสจ. ปัตตานี ยะลา นราธิวาส
สัมมนาให้ความรู้เรื่องกฎหมายสหกรณ์ ให้กับสก.ทุกประเภท

       สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการฯ เดินทางเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การสหกรณ์และกฎหมายสหกรณ์” วันที่ 26 ธันวาคม 2563 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) ร่วมกับ สันนิบาตสหกรณ์จังหวัด (สสจ.) ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส จัดโครงการสัมมนา ผู้บริหาร และบุคลากรสหกรณ์ทุกประเภท หลักสูตร “การฟ้องร้องคดีและประนอมหนี้อย่างมีชั้นเชิง” ตามกฎกระทรวงฉบับใหม่ 3 จังหวัดภาคใต้ ปัตตานี ยะลา และปัตตานี

       โดยพิธีเปิดโครงการฯ ได้รับเกียรติจากคุณโสภิดา ศรัทธารัตน์ รักษาการสหกรณ์จังหวัดปัตตานี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสัมมนาฯ นายวรพจน์ สะรอนี ประธานฯ สสจ. ปัตตานี เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายโชคดี คลังจันทร์ ประธานฯ สสจ. ยะลา นายสมภพ สุขสุพันธ์ รองประธานฯสสจ. นราธิวาส และผู้แทนสำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส นายวิจิตร จะโรจร รองผู้อำนวยการ สสท. และเจ้าหน้าที่ สสท. ร่วมสัมมนา

       จากนั้นนายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการฯ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการสหกรณ์และกฎหมายสหกรณ์ และมอบเงินอุดหนุนให้กับทาง สสจ. ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส จำนวน 112,000 บาท ในการจัดโครงการสัมมนาฯและกิจกรรมต่างๆ ในภายจังหวัด

       วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้เสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายสหกรณ์ ระเบียบข้อบังคับ การวินิจฉัยข้อบังคับ รวมทั้งแนวทางการดำเนินคดีและการประนอนหนี้ ทำให้เข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำนิติสัญญาของสหกรณ์ การฟ้องร้องคดี แนวทางปฏิบัติในการออกหนังสือบอกกล่าว ทวงถามหนี้ และการแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทนสหกรณ์ที่ถูกต้องตามกฎหมายในการดำเนินติดตามทวงถามหนี้ ตลอดจนมีความรู้และทักษะในทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยที่มีประสิทธิภาพไม่ให้สหกรณ์ไม่เสียประโยชน์ มีผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 110 คน ณ โรงแรมซีเอส ปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage