สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2564

โดย นายเวริกา คำถา
 วันที่ 25 ธ.ค. 2563 เวลา 10:51 น.
 481

 
       นายปรเมศวร์  อินทรชุมนุม ประธานฯ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุดที่ 25  ครั้งที่ 3/2564  โดยคณะกรรมการดำเนินการสันนิบาต
สหกรณ์ฯ ผู้ตรวจสอบกิจการ ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง พร้อมกันนี้ได้มอบกระเช้าแก่ นางอาภรณ์ จันทร หัวหน้างานการเงิน สันนิบาตสหกรณ์ฯ เนื่องในโอกาสเกษียณงาน ณ ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ถนนพิชัย กรุงเทพฯ
 
UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage