สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ปฏิทินกิจกรรม

(เลื่อน) การประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญฯ...กับประเด็นร้อนตามกฎกระทรวงที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี | ชลบุรี

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี
 วันที่ 17 ม.ค. 2564 เวลา 00:00 น.
 571
การสัมมนาผู้บริหารและบุคลากรสหกรณ์ทุกประเภท
 
เรื่อง “การประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญฯ...กับประเด็นร้อนตามกฎกระทรวงที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี”
 
วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2564
 
ณ ห้องประชุม ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์กองทัพไทย เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อ.เมือง จ.ชลบุรี
 
กลุ่มเป้าหมาย
 - ประธานฯ, กรรมการ, ผู้จัดการ, ผู้ตรวจสอบกิจการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในงาน บัญชีและกฎหมายของสหกรณ์
   รวมจำนวน 100 คน
**หมดเขตรับสมัครวันที่ 6 มกราคม 2564** และขอสงวนสิทธิ์ในกรณีที่กลุ่มเป้าหมายเต็มจำนวนก่อนสิ้นสุดวันรับสมัคร
 
ค่าธรรมเนียม 500 บาท/คน (ค่าวิชาการ/ค่าเอกสาร/ค่าวัสดุอุปกรณ์/ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ/ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อ)
โดยโอนค่าธรรมเนียม 
 - ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีย่าน เลขที่ 012-1-62642-3 ชื่อบัญชี “สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย” ประเภทออมทรัพย์
 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
 - ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ นอกจากที่กำหนด
**ขอความกรุณาเบิกจ่ายจากสหกรณ์ต้นสังกัด**
 
การสมัคร สามารถสมัครด้วยการคลิกลิงก์ หรือสแกน QR Code ที่ปรากฏด้านล่าง
 - สมัครฝึกอบรมออนไลน์ คลิก
 - หรือสแกน QR Code
 - เอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม ดาวน์โหลด
  UploadImage
สอบถามเพิ่มเติมที่
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
ฝ่ายวิชาการและฝึกอบรมสหกรณ์ สถาบันพิทยาลงกรณ์
เลขที่ 13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 02 669 3254 - 62 ต่อ 1033, 1008, 1090
โทรสาร 02 241 1229 , 02 241 4839
Email : clt_insti@hotmail.com
Line ID : @clt.coop