สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

อบรมบทบาทผู้นำสหกรณ์ประมงในยุค New Normal

โดย นายเวริกา คำถา
 วันที่ 17 ธ.ค. 2563 เวลา 15:19 น.
 526
อบรมบทบาทผู้นำสหกรณ์ประมงในยุค New Normal
          ดร.ปัญฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร “บทบาทผู้นำสหกรณ์ประมงในยุค New Normal เพื่อการพัฒนาสหกรณ์ให้เข้มแข็งยั่งยืน” โดยมีนายทวิวัส เหลี่ยมดี ประธานฯชุมนุมสหกรณ์ประมงแห่งประเทศไทย จำกัด กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจากนายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานฯสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องกฎหมายที่ควรรู้ในการบริหารกิจการชุมนุมสหกรณ์และสหกรณ์ประเภทประมง ณ ห้องประชุมรัชนีแจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ถนนพิชัย กรุงเทพฯ
 ทั้งนี้การจัดโครงการอบรมในครั้งนี้เพื่อมุ่งหวังให้สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ประมงแห่งประเทศไทย จำกัด สามารถเป็นที่พึ่งแก่สมาชิก  นำความรู้ หลักวิชาการที่ได้รับจากการอบรมในครั้งนี้ไปปรับปรุงใช้ในสหกรณ์ให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งๆขึ้นไป ได้รับทราบแนวคิดเกี่ยวกับหลักการสหกรณ์ กฎหมาย บทบาทหน้าที่ จริยธรรมของผู้นำ สิทธิและการมีส่วนร่วมของสหกรณ์สมาชิก และเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน เพื่อร่วมกันผลักดันและสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป

 
UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage