สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสหกรณ์ ครั้งที่ 3/2564

โดย นายเวริกา คำถา
 วันที่ 16 ธ.ค. 2563 เวลา 15:10 น.
 522
ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสหกรณ์ ครั้งที่ 3/2564
 
      นายนพดล วรมานะกุล รองประธานฯสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนสหกรณ์(ในคณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์ฯชุดที่ 25) ครั้งที่ 3/2564 เพื่อประชุมทราบผลการฝึกอบรมเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2563 และกำหนดการฝึกอบรมเดือนธันวาคม 2563 - มกราคม 2564 รายงานผลการดำเนินงานศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส พิจารณาโครงการฝึกอบรมบุคลากรสหกรณ์ภาคการเกษตร ณ ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ถนนพิชัย กรุงเทพฯ
 
UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage