สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

​โครงการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบกิจการหลักสูตร '"ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน "(หลักสูตร 1)

โดย นายวีระวัฒน์ วิถีแมน
 วันที่ 15 ธ.ค. 2563 เวลา 10:10 น.
 833
โครงการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบกิจการหลักสูตร '"ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน "(หลักสูตร 1) 

15 ธันวาคม 2563 นายวิโรจน์ ภู่ไพบูลย์ ผู้ตรวจราชการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบกิจการหลักสูตร '"ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน "(หลักสูตร 1) รุ่นที่ 3  โดยมีนายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการฯ สันนิบาตสหกรณ์ บรรยายพิเศษเรื่อง "หลักการสหกรณ์และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง" พร้อมด้วยนายเจียง นาอุดม กรรมการ สสท. และดร.ปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครสรีกุล ผู้อำนวยการ สสท.เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการดังกล่าว ซึ่งโครงการการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบกิจการหลักสูตร '"ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน " สสท.ได้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับหลักการณ์สหกรณ์ กฏหมาย บทบาทและหน้าที่ จริยธรรมของผู้ตรวจสอบกิจการ ตลอดทั้งเพื่อเพิ่มทักษะ กระบวนการตรวจสอบกิจการ เทคนิคการตรวจสอบกิจการด้านต่างๆ ซึ่งจะนำไปประยุกต์ใช้ในการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ซึ่งโครงการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบกิจการหลักสูตร " ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน " (หลักสูตร 1)  รุ่นที่ 3 ในครั้งนี้ ได้รับเงินสนับสนุนงบประมาณจากเงินดอกผลทุนกลางของบรรดาสหกรณ์ไม่จำกัด โดยผู้เข้ารับอบรม 80 คน เข้ารับการอบรมฟรี ไม่มีค่าใช่จ่าย ณ ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย


UploadImage