สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ฝึกอบรมออนไลน์ระหว่างประเทศ

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา
 วันที่ 14 ธ.ค. 2563 เวลา 14:14 น.
 566
UploadImage
 
ฝึกอบรมออนไลน์ระหว่างประเทศ
 
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) โดยฝ่ายกิจการระหว่างประเทศและส่งเสริมธุรกิจการค้าส่งบุคลากรเข้าการฝึกอบรมออนไลน์ระหว่างประเทศ หลักสูตร “Empowerment of Rural Women for Improvement of their Leadership and Business Management in Asia and Africa – 2020” รุ่นที่ 1ซึ่งเป็นการฝึกอบรมผ่านระบบออนไลน์ (Zoom) ณ ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

โดยการฝึกอบรมดังกล่าวจัดขึ้น 2 ช่วงเวลา ได้แก่ ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 14 - 18 ธันวาคม 2563 จากสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศอินเดีย (NCUI) กรุงนิวเดลลี ประเทศอินเดีย ช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 14 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2564 จากสถาบันพัฒนาการเกษตรในเอเชีย (IDACA) กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

            อนึ่ง สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยได้คัดเลือกผู้เข้าฝึกอบรม จำนวน 2 คน ได้แก่ นางนวลศรี พร้อมใจ จากสหกรณ์การเกษตรแม่ริม จำกัด และนางสาวฟ้าขวัญ ขวัญเมือง เจ้าหน้าที่สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีคุณสมบัติ ประกอบด้วยเป็นผู้นำสตรีที่ทำงานในสหกรณ์การเกษตร/กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มสตรีในชนบท กรณีประเทศใดไม่มีสหกรณ์การเกษตร ให้เป็นเจ้าหน้าที่/ข้าราชการที่รับผิดชอบการพัฒนาสตรีในชนบท ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา แต่ต้องพูด เขียนและเข้าใจภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี มีสุขภาพเข็งแรง มีอายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป

 
UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage