สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ชรสท.จับมือ สสท. จัดโครงการสัมมนาฯ

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา
 วันที่ 03 ธ.ค. 2563 เวลา 12:30 น.
 641
UploadImage

 
ชรสท.จับมือ สสท. จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
“การจัดทำแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาร้านสหกรณ์และเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์”
 
(3 ธันวาคม 2563) นายประเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานคณะกรรกมากรดำเนินการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงกาสรสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาร้านสหกรณ์และเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์” ในการจัดสัมมนาฯ ครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจาก สสท. ร่วมกับงบประมาณของ ชรสท. มีผู้เข้าร่วมสัมมนาซึ่งประกอบด้วย กรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์และผู้สังเกตการณ์ รวมทั้งสิ้น 60 คน โดยกำหนดจัดโครงการสัมมนาฯ จำนวน 2 วัน คือระหว่างวันที่ 3 – 4 ธันวาคม 2563 ณ ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส (น.ม.ส.) สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ในการนี้นายสนธยา แตงโม ประธานกรรมการการศึกษา ชรสท. กล่าวรายงานว่า “ด้วยสภาวการณ์ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ อย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบแก่ร้านสหกรณ์ ประสบปัญหาหลายด้าน อาทิ การขาดการบริหารจัดการที่ทันสมัย พฤติกรรมของผู้บริโภคในการซื้อสินค้าเปลี่ยนไป เกิดความต้องการความสะดวกสบายและซื้อสินค้าได้ในราคาถูก หากร้านสหกรณ์ไม่ปรับการดำเนินงาน และมีการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง อาจประสบปัญหาด้านต้นทุนสินค้าและบริการสมาชิกรวมทั้งมีแนวโน้มในการเลิกกิจการหรือชำระบัญชีสูงขึ้น

ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด ได้ตระหนักถึงความจริงที่ปรากฏจึงได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาร้านสหกรณ์และเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการจัดการพัฒนาร้านสหกรณ์และการเชื่อมโยงเครือข่ายกับร้านสหกรณ์ และเพื่อให้ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสหกรณ์สมาชิกในการพัฒนาร้านสหกรณ์ไทยให้สามารถแข่งขันทางธุรกิจและมีความยั่งยืนต่อไป”


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage