สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

สสท.จัดสัมมนาการประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญฯ

โดย นายเวริกา คำถา
 วันที่ 01 ธ.ค. 2563 เวลา 09:28 น.
 484
สสท.จัดสัมมนาการประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญฯ

นายนพดล วรมานะกุล รองประธานฯสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) เป็นประธานฯในพิธีเปิดการสัมมนาผู้บริหารและบุคลากรสหกรณ์ทุกประเภท เรื่อง "การประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญฯ...กับประเด็นร้อนตามกฎกระทรวงที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี" โดยมี ดร.ปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการ สสท. กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานฯ สสท. และนายสิรวิชญ์ ไพศาสตร์ ที่ปรึกษา สสท. เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส (น.ม.ส.) สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage