สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ปฏิทินกิจกรรม

(เลื่อน) การจัดทำงบกระแสเงินสด

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี
 วันที่ 21 เม.ย. 2564 เวลา 00:00 น.
 2414
การฝึกอบรมผู้บริหารและฝ่ายจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์
 
หลักสูตร “การจัดทำงบกระแสเงินสด”
 
ระหว่างวันที่ 21 - 23 เมษายน 2564
 
ณ ห้องประชุมศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส (น.ม.ส.) สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
 
กลุ่มเป้าหมาย
เจ้าหน้าที่บัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 50 คน
**ขอสงวนสิทธิ์ ในการปิดรับสมัครเมื่อกลุ่มเป้าหมายครบจำนวนโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
ค่าธรรมเนียมในการฝึกอบรม
 - ค่าธรรมเนียม 2,500.- บาท /คน (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (ไม่รวมค่าที่พัก)
 - ค่าวิชาการ / ค่าเอกสาร /ค่าวิทยากร
 - ค่าอาหารกลางวัน 3 มื้อ
 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (Coffee Break) 5 มื้อ
โอนค่าธรรมเนียม ชื่อบัญชี สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีย่าน ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 012-1-62642-3
 
***ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าพาหนะเดินทาง / ค่าที่พัก ฯลฯ สหกรณ์สามารถเบิกจ่ายจากต้นสังกัด***
 
สำรองที่พักหรือติดต่อโรงแรม
ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส (น.ม.ส.) สันนิบาตสหกรณ์ฯ โทร. 089 959 8122
 
การสมัครอบรม สามารถสมัครด้วยการคลิกลิงก์ หรือ สแกน QR Code ที่ปรากฏด้านล่าง
 - สมัครฝึกอบรมออนไลน์ คลิก
 - สแกน QR Code
 - เอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม ดาวน์โหลด
UploadImage
 
สอบถามเพิ่มเติมที่
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
ฝ่ายวิชาการและฝึกอบรมสหกรณ์ สถาบันพิทยาลงกรณ์
เลขที่ 13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 02 669 3254 - 62 ต่อ 1033, 1008, 1090
โทรสาร 02 241 1229 , 02 241 4839
Email : clt_insti@hotmail.com
Line ID : @clt.coop