สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ปฏิทินกิจกรรม

ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน (หลักสูตร 1) รุ่นที่ 5

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี
 วันที่ 22 มี.ค. 2564 เวลา 00:00 น.
 2054
การฝึกอบรมบุคลากรสหกรณ์ทุกประเภท
 
หลักสูตร "ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน (หลักสูตร 1)" รุ่นที่ 5
 
ระหว่างวันที่ 22 - 23 มีนาคม 2564
 
ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ โฮเทล แอน คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
 
กลุ่มเป้าหมาย
เป็นผู้บริหาร /สมาชิกสหกรณ์ สหกรณ์ทุกประเภท จำนวน 50 คน 
***ขอสงวนสิทธิ์ ในการปิดรับสมัครเมื่อกลุ่มเป้าหมายครบจำนวนโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
**ยืนยันการเข้าอบรม ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564** หากพ้นวันที่กำหนด จะถือว่าท่านสละสิทธิ์
 
ค่าใช้จ่ายในฝึกอบรม
ค่าลงทะเบียนวิชาการ 2,500.00 บาท /คน (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (ไม่รวมค่าที่พัก)
 - ค่าวิชาการ/ ค่าเอกสาร/ ค่าวิทยากร
 - ค่าอาหารกลางวัน 2 มื้อ
 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (Coffee Break) 4 มื้อ
โอนค่าธรรมเนียม ชื่อบัญชี “สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย”
 - ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีย่าน เลขที่ 012-1-62642-3 ประเภทออมทรัพย์
 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ขอความกรุณาเบิกจ่ายจากสหกรณ์ต้นสังกัด
 - ค่าที่พัก ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ โฮเทล แอน คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
   ราคา 1,200 บาท/คืน ติดต่อสารองห้องพักได้ที่ (คุณสพัชญ์นันทน์) 081-2653388
 - ค่าอาหารเช้า/กลางวัน/เย็น นอกจากวันที่กาหนด และค่าพาหนะเดินทาง ฯลฯ
 
การสมัครอบรม สามารถสมัครด้วยการคลิกลิงก์ หรือ สแกน QR Code ที่ปรากฏด้านล่าง
 - สมัครฝึกอบรมออนไลน์ คลิก
 - สแกน QR Code เพื่อสมัครออนไลน์
 - เอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม ดาวน์โหลด
UploadImage
 
สอบถามเพิ่มเติมที่
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
ฝ่ายวิชาการและฝึกอบรมสหกรณ์ สถาบันพิทยาลงกรณ์
เลขที่ 13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 02-6693254 – 62 ต่อ 1033, 1008, 1090
โทรสาร 02-2411229 , 02-2414839
Email : clt_insti@hotmail.com
Line ID : @clt.coop