สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขบวนการสหกรณ์ไทยร่วมแสดงความยินดี “อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์”

โดย นายศราวุธ บุตมะ
 วันที่ 24 พ.ย. 2563 เวลา 13:27 น.
 554
ขบวนการสหกรณ์ไทยร่วมแสดงความยินดี “อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์”

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563  นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม  ประธานกรรมการฯ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย มอบหมายให้ ดร.ปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการ พร้อมกับ พลตำรวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาภากร มินวงษ์ ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด นางสุนารี มีทรัพย์ ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด นายจันทร์ หวนสันเทียะ  ชุมนุมสหกรณ์บริการเดินรถแห่งประเทศไทย จำกัด  นายทวิวัส เหลี่ยมดี ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ประมงแห่งประเทศไทย จำกัด และคณะผู้บริหารแต่ละชุมนุมสหกรณ์ฯ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์” ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์  เทเวศร์  กรุงเทพฯ

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage