สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

สสท. จัดสัมมนา “การฟ้องร้องคดีและประนอมหนี้อย่างมีชั้นเชิง”

โดย นายศราวุธ บุตมะ
 วันที่ 23 พ.ย. 2563 เวลา 11:06 น.
 617
UploadImage

UploadImage

สสท. จัดสัมมนา “การฟ้องร้องคดีและประนอมหนี้อย่างมีชั้นเชิง”
 
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย สสท. จัดการสัมมนาผู้บริหารและบุคลากรสหกรณ์ทุกประเภท หลักสูตร “การฟ้องร้องคดีและประนอมหนี้อย่างมีชั้นเชิง” (ตามกฎกระทรวงฉบับใหม่)
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 นายปรเมศวร์  อินทรชุมนุม ประธานกรรมการฯ สสท.  เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาผู้บริหารและบุคลากรสหกรณ์ทุกประเภท หลักสูตร “การฟ้องร้องคดีและประนอมหนี้อย่างมีชั้นเชิง” (ตามกฎกระทรวงฉบับใหม่) และเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องคดี เรื่อง พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเต็ม และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ดร.ปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล  ผู้อำนวยการ สสท. เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดสัมมนาฯ เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาเข้าใจการให้กู้ยืม การฟ้องร้องดำเนินคดี การติดตามหนี้ การประมอนหนี้ และการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องคดี  มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจากสหกรณ์ทุกประเภทจำนวน 100 คน ณ ห้องประชุมรัชนีแจ่มจรัส น.ม.ส. สสท.

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage