สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

ปิดโครงการอบรมผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน หลักสูตร 1 รุ่น 2

โดย นายเวริกา คำถา
 วันที่ 18 พ.ย. 2563 เวลา 16:27 น.
 334
นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานฯ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน หลักสูตร 1 รุ่นที่ 2 พร้อมมอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรม ณ ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ถนนพิชัย กรุงเทพฯ

UploadImage

UploadImage
UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage