สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

ประชุมชี้แจงร่างกฎกระทรวง

โดย นายเวริกา คำถา
 วันที่ 18 พ.ย. 2563 เวลา 14:01 น.
 431
พลตำรวจโทวิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล  ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.)  พร้อมด้วย ผศ.อาภากร มินวงษ์  ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสค.)  ดร.ปัณฐวิชญ์  มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) รศ.จุฑาทิพย์  ภัทราวาท ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์  เข้าร่วมประชุมชี้แจงร่างกฎกระทรวงและเสนอข้อคิดเห็นของขบวนการสหกรณ์ ตามที่ ครม.อนุมัติหลักการต่อผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  ณ  ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  กทม.

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage