สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

อบรมการฟ้องร้องคดีและประนอมหนี้อย่างมีชั้นเชิง (ตามกฎหมายใหม่)

โดย นายเวริกา คำถา
 วันที่ 18 พ.ย. 2563 เวลา 13:20 น.
 395

 นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานฯสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาผู้บริหารและบุคคลากรสหกรณ์ทุกประเภท หลักสูตร "การฟ้องร้องคดีและประนอมหนี้อย่างมีชั้นเชิง" (ตามกฎหมายใหม่) พร้อมบรรยายการปลูกฝังแนวคิด หลักการ อุดมการณ์ วิธีการสหกรณ์, กฎหมายสหกรณ์ที่เกี่ยวข้อง การฟ้องร้องคดีการประนอมหนี้ การไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องคดี โดยมี ดร.ปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการ สสท. กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมศูนย์รัชนีแจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ถนนพิชัย กรุงเทพฯ

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage