สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

ขอแสดงความยินดีกับ “อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์” คนใหม่

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา
 วันที่ 18 พ.ย. 2563 เวลา 12:40 น.
 1081
UploadImage

 
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ขอแสดงความยินดีกับ
นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์”
 
......
 
นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์
เกิด 17 ตุลาคม 2507
 
การศึกษา
ปี 2529 เทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต (ทษบ.) เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปี 2536 รัฐศาสตร์บัณฑิต (รบ.) รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปี 2542 รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต(ศศม.) รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 
ประวัติการทำงาน
ปี 2553 – 2554 สหกรณ์จังหวัดเลย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย
ปี 2554 – 2557 สหกรณ์จังหวัดศรีษะเกษ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีษะเกษ
ปี 2557 สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์
ปี 2557 – 2560 ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์
ปี 2560 – 2563 รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
ปี 2563 อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์