สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมหารือร่างหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการและสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์และครอบครัว

โดย นายวีระวัฒน์ วิถีแมน
 วันที่ 12 พ.ย. 2563 เวลา 14:57 น.
 950
UploadImage

ประชุมหารือร่างหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการและสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์และครอบครัว (โดยชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศร่วมกับสหกรณ์สมาชิก) วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม กรมส่งเสริมสหกรณ์
UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

นางสาว อรนุช กันภัย รองผู้อำนวยการ สสท. นายธีรุตม์ ชูช่วย หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุุคลและนิติกร สสท.
เข้าร่วมประชุมหารือร่างหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการและสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์และครอบครัว โดยมีนายรุ่งโรจน์ สรวุฒิพิบูลย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการเงินสหกรณ์ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยชุมุนมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ประธานกรรมการชุมนุมระดับประเทศ ผู้แทนกรมส่งเสริม และผู้ทรงคุณวุฒิ  ทั้งนี้ในที่ประชุมได้ร่วมกับพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ดังกล่าวเพื่อให้ชอบด้วยกฏหมายและเกิดความยุติธรรมโดยการพิจารณาดังกล่าวัยงไม่สามารถหาข้อสรุปร่วมกันได้ ทั้งนี้จะมีการนัดประชุมเพื่อหารือกันในครั้งถัดไป 

ซึ่งหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการสมาชิกสหกรณ์และครอบครัว (โดยชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศรว่มกับสหกรณ์สมาชิก) มีรายละเอียดดังนี้

(ร่าง)หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์และครอบครัว
(โดยชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศร่วมกับสหกรณ์สมาชิก)
ข้อ ๑ ขนาดทรัพย์สินของสหกรณ์ระดับประเทศที่จะจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์
ชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศซึ่งมีขนาดสินทรัพย์ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ล้านบาท เท่านั้น จึงจะมี
อำนาจร่วมกับสหกรณ์สมาชิกจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์และครอบครัว

ข้อ ๒ ลักษณะการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ของสมาชิกสหกรณ์และครอบครัว
สวัสดิการและการสงเคราะห์ของสมาชิกสหกรณ์และครอบครัวนี้ จะดำเนินการในลักษณะ
ของกองทุน เรียกว่า กองทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์ของสมาชิกสหกรณ์และครอบครัว ตั้งอยู่ในชุมนุม
สหกรณ์ระดับประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออมและส่งเสริมระบบสวัสดิการ ตลอดจนเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกสหกรณ์และครอบครัว อันเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักปรัชญา
สหกรณ์ และเป็นการแบ่งเบาภาระจากรัฐ

ข้อ ๓ ข้อจำกัดของการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ของสมาชิกสหกรณ์และครอบครัว
การจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ของสมาชิกสหกรณ์และครอบครัวกรณีนี้ เป็นเรื่องที่
ชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศทำร่วมกับสหกรณ์สมาชิกของตนเท่านั้น เพื่อช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์                          (สมาชิกรายบุคคล)

ข้อ ๔ แหล่งที่มาของเงินสวัสดิการและการสงเคราะห์ของสมาชิกสหกรณ์และครอบครัว
กองทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์ของสมาชิกสหกรณ์และครอบครัว ประกอบด้วย
(๑) เงินประเดิมจากชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศ
(๒) เงินจัดสรรจากกองทุนสวัสดิการ / กองทุนสาธารณะประโยชน์ของชุมนุม
สหกรณ์ระดับประเทศและสหกรณ์สมาชิก (ตามเงื่อนไขและอัตราที่กำหนด)
(๓) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้มอบให้
(๔) ดอกผลหรือรายได้ของกองทุน

ข้อ ๕ เงื่อนไขการช่วยเหลือ
คณะกรรมการบริหารกองทุนอาจจ่ายเงินกองทุนเพื่อช่วยเหลือสหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์ได้
ตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารเงินกองทุนกำหนดโดยจ่ายเป็นเงินสวัสดิการ เงินสงเคราะห์ เงินบรรเทา
ความเดือดร้อนโดยทั่วไปหรือจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ข้อ ๖ การเก็บรักษาเงินสวัสดิการและการสงเคราะห์ของสมาชิกสหกรณ์และครอบครัว
เงินกองทุนนั้น ให้ฝากได้ดังต่อไปนี้
(๑) ฝากในชุมนุมสหกรณ์ระดับ ประเทศ
(๒) ฝากในธนาคารหรือฝากในสถาบันการเงินที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือ
ทางการเงินแก่สหกรณ์

ข้อ ๗ การบริหารเงินกองทุน
บริหารโดยผู้แทนชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศซึ่งเป็นผู้บริหารหลักและผู้แทนสหกรณ์ที่เข้า
ร่วมกองทุนล

ข้อ ๘ การรายงานการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ของสมาชิกสหกรณ์และครอบครัว
ให้ขุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศรายงานรายรับ รายจ่าย การฝาก และการบริหารเงินกองทุน
ให้นายทะเบียนสหกรณ์ทราบทุกสามเดือน

ข้อ ๙ การเลิกกองทุน
เมื่อกองทุนต้องเลิก ให้จัดสรรคืนแก่ชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศและสหกรณ์ตามส่วน