สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

แก้ปัญหาด้านเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทำกินและอยู่อาศัย 14 ป่า 13 สหกรณ์นิคม

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา
 วันที่ 12 พ.ย. 2563 เวลา 14:18 น.
 760
UploadImage

แก้ปัญหาด้านเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทำกินและอยู่อาศัย 14 ป่า 13 สหกรณ์นิคม
 
(12 พฤศจิกายน 2563) นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานคณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) เป็นประธานในการประชุมกลุ่มเครือข่ายสหกรณ์นิคมผู้เช่า 13 สหกรณ์นิคม ในการแก้ไขปัญหาด้านเอกสารสิทธิ์ใจที่ดินทำกินและอยู่อาศัยของกลุ่มเครือข่ายสหกรณ์นิคมผู้เช่า โดยมีดร.ปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการ สสท. ร่วมประชุมด้วย
 
สืบเนื่องจากกลุ่มเครือข่ายสหกรณ์ นิคมผู้เช่า 13 สหกรณ์นิคม ได้เรียกร้องในเอกสารสิทธิ์ที่ดิน ทำกินและที่อยู่อาศัย ในพื้นที่ 13 นิคมสหกรณ์ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติที่เสื่อมโทรม ซึ่งกลุ่มเครือข่ายสหกรณ์นิคมผู้เช่า ได้ต่อสู้เรียกร้องมาตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2533 ในทุกรัฐบาลที่ผ่านมา และคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2554 ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมส่งเสริมสหกรณ์) รับไปดำเนินการตราร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง 13 นิคมสหกรณ์และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กรมป่าไม้) รับไปดำเนินการยกร่างกฎกระทรวง เพื่อพิจารณาเพิกถอน ป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 14 ป่า แล้วนำเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งต่อมาในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2554 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย ) ประธานกรรมการศึกษาแก้ไขปัญหาด้านเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทำกินของกลุ่มเครือข่ายสหกรณ์นิคมผู้เช่า 13 นิคมสหกรณ์ได้เสนอขอถอนเรื่องดังกล่าวออกไปก่อน ซึ่งคณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามเสนอทำให้มีผลกระทบต่อมวลสมาชิกสหกรณ์นิคมผู้เช่า 13 นิคมสหกรณ์เป็นอย่างมาก เนื่องจากขาดสิทธิ์ในที่ดินทำกิน และอยู่อาศัยซึ่งต่างจากนิคมสหกรณ์ที่ตราพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสหกรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511 ไปแล้วจำนวน 37 นิคมสหกรณ์
 
จนกระทั่งเมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลใหม่กลุ่มเครือข่ายสหกรณ์นิคมผู้เช่า 13 สหกรณ์จึงได้ทำหนังสือถึงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ) เพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยผู้ตรวจราชการแผ่นดินก็เห็นด้วยกับตราพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง 13 นิคมสหกรณ์และการเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติ 14 ป่าที่เสื่อมโทรม
 
ล่าสุดเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555 กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้แจ้งให้กลุ่มเครือข่ายสหกรณ์นิคม ผู้เช่า 13 นิคมสหกรณ์ ทราบว่ากรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้วแต่เนื่องจากเป็นการแก้ปัญหาเชิงนโยบายกรมส่งเสริมสหกรณ์จึงได้รายงานผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาในส่วนของกรมส่งเสริมสหกรณ์ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทราบเพื่อนำเรียนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ) และขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณายืนยันการนำเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสหกรณ์ผู้เช่า 13 นิคมสหกรณ์ 14 ป่าเสื่อมโทรม เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
 
อนึ่งในช่วงบ่ายของวันนี้เครือข่ายสหกรณ์นิคมผู้เช่า 13 นิคมสหกรณ์ได้เข้าพบนายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย เพื่อยื่นหนังสือขอความอนุเคราะห์จากนายกรัฐมนตรีเพื่อแก้ไขปัญหาให้แก่กลุ่มเครือข่ายสหกรณ์นิคมผู้เช่า 13 นิคมสหกรณ์และมวลสมาชิกด้วยโดยโปรดมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมส่งเสริมสหกรณ์) รับไปดำเนินการเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง 13 นิคมสหกรณ์ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กรมป่าไม้) รับไปดำเนินการเสนอร่างกฎกระทรวงเพื่อพิจารณาเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติจำนวน 14 ป่า ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อ นำพื้นที่มาดำเนินการจัดที่ดินทำกินแก่ราษฎร (ไม่มีสิทธิ์ในที่ดินทำกิน) ซึ่งเป็นสมาชิกกลุ่มเครือข่ายสหกรณ์นิคมผู้เช่า 13 นิคมสหกรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511


UploadImage

UploadImage

UploadImage