สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ยื่นหนังสือขอเสนอข้อคิดเห็นของขบวนการสหกรณ์ และชี้แจงร่างกฎกระทรวง

โดย นายเวริกา คำถา
 วันที่ 11 พ.ย. 2563 เวลา 17:03 น.
 508
วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. พลตำรวจโทวิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล  ประธานกรรมการ ชสอ.  นายไพบูลย์  แก้วเพทาย  รองประธานกรรมการ  นายพิทยา ทิพยโสตถิ  รองประธานกรรมการ  ดร.สมนึก บุญใหญ่  ผู้จัดการใหญ่ นางประภาษร ทิพย์ดี รองผู้จัดการใหญ่  นายนลทวัช  สมาธิ  รองผู้จัดการใหญ่  พร้อมด้วย รศ.จุฑาทิพย์  ภัทราวาท ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์   นายปรเมศวร์  อินทรชุมนุม  ประธานกรรมการ สสท. ผศ.อาภากร มินวงษ์  ประธานกรรมการ ชสค. ดร.ปัณฐวิชญ์  มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการ สสท. เข้าร่วมยื่นหนังสือขอเสนอข้อคิดเห็นของขบวนการสหกรณ์ และชี้แจงร่างกฎกระทรวง ตามที่ ครม.อนุมัติหลักการ จำนวน 5 ฉบับ ต่อ ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  ณ  สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  กทม.
 
UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage