สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมซักซ้อมแนวทางการชี้แจง (ร่าง) กฎกระทรวง รวม 5 ฉบับ

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา
 วันที่ 11 พ.ย. 2563 เวลา 13:51 น.
 596
UploadImage

ประชุมซักซ้อมแนวทางการชี้แจง (ร่าง) กฎกระทรวง รวม 5 ฉบับ
 
(วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น.) นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานคณะกรรมการดำเนินการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) พร้อมด้วย ดร.ปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการฯ ร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการชี้แจง (ร่าง) กฎกระทรวง รวม 5 ฉบับ โดยมี พล.ต.ท.วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานคณะกรรมการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุม 601 ชั้น 6 สำนักงานชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด

การประชุมดังกล่าวนี้สืบเนื่องจากการได้รับหนังสือเชิญจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อไปร่วมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับร่างกฎกระทรวงดังกล่าว ในวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ณ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ทั้งนี้ ร่างกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 ที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 รวม 5 ฉบับ (โดยไม่มีการแก้ไขตามความเห็นของขบวนการสหกรณ์) ประกอบด้วย
(ร่าง) กฎกระทรวง การให้กู้และการให้สินเชื่อของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
(ร่าง) กฎกระทรวง การรับฝากเงิน การก่อหนี้ การสร้างภาระผูกพัน การกู้ยืมเงินหรือการค้ำประกันของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
(ร่าง) กฎกระทรวง การบริหารสินทรัพย์และการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
(ร่าง) กฎกระทรวง การจัดชั้นสินทรัพย์และกันเงินสำรองของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
(ร่าง) กฎกระทรวง การกำกับการกระจุกตัวธุรกรรมทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage