สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

สสท. ประชุมแนวทางการพัฒนาชุมนุมสหกรณ์ฯ

โดย นายศราวุธ บุตมะ
 วันที่ 11 พ.ย. 2563 เวลา 13:40 น.
 256
UploadImage

UploadImage

สสท. ร่วมประชุมพิจารณาแนวทางการพัฒนาชุมนุมสหกรณ์ฯ

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563  สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย สสท. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาชุมนุมสหกรณ์ให้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเป็นชุมนุมสหกรณ์ระดับชาติ โดยมีนายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการฯ สสท. เป็นประธานการประชุม พร้อมมีดร.ปัณฐวิชญ์  มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการ น.ส. อรนุช กันภัย รองผู้อำนวยการ สสท. นายเรวัต เปี่ยมระลึก ผู้ทรงคุณวุฒิ และที่ปรึกษา สสท. นายวิฑูรย์ แนวพานิช ประธานกรรมการชุมนุมบริการเดินรถแห่งประเทศไทย จำกัด  นางสุนารี มีทรัพย์ ประธานกรรมการชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด   ผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้แทนกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ผู้แทนกองพัฒนาสหกรณ์ภาคเกษตรและกลุ่มเกษตรกร กรมเสริมสหกรณ์ และผู้แทนกองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า กรมส่งเสริม เข้าร่วมประชุม โดยการประชุมมีวาระที่สำคัญเรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบคำสั่งคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์ครั้งที่ 4/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาชุมนุมให้สหกรณ์ให้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเป็นชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศ  ความคืบหน้าการปฏิบัติตามแผนปรับปรุงชุมนุมสหกรณ์ให้เป็นไปตามเกณฑ์และเงื่อนไข และพิจารณาแนวทางการพัฒนาชุมนุมสหกรณ์ให้เป็นเป็นชุมนุมสหกรณ์ระดับชาติ ณ ห้องประชุมรัชนีแจ่มจรัส 6 ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส นมส. สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ดุสิต กรุงเทพฯ


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage