สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ปฏิทินกิจกรรม

การฟ้องร้องคดีและประนอมหนี้อย่างมีชั้นเชิง (ตามกฎกระทรวงฉบับใหม่) | เขตพื้นที่ 1 กรุงเทพฯ

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี
 วันที่ 16 พ.ย. 2563 เวลา 00:00 น.
 452
การสัมมนาผู้บริหารและบุคลากรสหกรณ์ทุกประเภท
 
หลักสูตร “การฟ้องร้องคดีและประนอมหนี้อย่างมีชั้นเชิง” (ตามกฎกระทรวงฉบับใหม่)
 
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563
 
ณ ห้องประชุมศูนย์รัชนีแจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
 
รายละเอียดเพิ่มเติม  ดาวน์โหลดเอกสาร
 
กลุ่มเป้าหมาย
สหกรณ์ทุกประเภทในเขตพื้นที่ 2 กรุงเทพฯ
 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
 - ค่าที่พัก (ก่อน/หลังการสัมมนา) ค่าอาหาร ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ นอกจากวันที่กำหนด
***ขอความกรุณาเบิกจ่ายจากสหกรณ์ต้นสังกัด***
 
สอบถามเพิ่มเติมที่
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
ฝ่ายสหกรณ์สัมพันธ์
เลขที่ 13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 02 6693255 - 63 ต่อ 1041
โทรสาร 02 241 1228
Email : cltthailand@gmail.com
Line ID : @clt.coop