สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

การฝึกอบรมนักบริหารสหกรณ์สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน หลักสูตร การเงิน การบัญชี และการบริหารสำหรับกรรมการดำเนินการและผู้จัดการสหกรณ์ รุ่น 6

โดย นายวีระวัฒน์ วิถีแมน
 วันที่ 09 พ.ย. 2563 เวลา 09:15 น.
 709
UploadImage
 
การฝึกอบรมนักบริหารสหกรณ์สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน หลักสูตร การเงิน การบัญชี และการบริหารสำหรับกรรมการดำเนินการและผู้จัดการสหกรณ์ รุ่น 6
 
นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เป็นประธานพิธีเปิด โครงการฝึกอบรมนักบริหารสหกรณ์สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน หลักสูตร “การเงิน การบัญชี และการบริหารสำหรับกรรมการดำเนินการ และผู้จัดการสหกรณ์” รุ่นที่ 6 โดยมี ดร.ปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยกล่าวรายงาน  โครงการดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อให้คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ซึ่งสมาชิกเลือกขึ้นมาเป็นตัวแทนในการบริหารงานของสหกรณ์และผู้จัดการสหกรณ์ต้องมีความรับผิดชอบในการ บริหารจัดการ และดำเนินการทั้งปวงของสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้บริหารสหกรณ์มีความรู้ ความเข้าใจในด้านการเงิน การบัญชี การบริหารจัดการสหกรณ์ ในการพัฒนากรรมการและผู้จัดการสหกรณ์สู่การ เป็นมืออาชีพ นำความรู้และประสบการณ์ไปพัฒนาสหกรณ์สู่ความเข้มแข็ง   ระหว่างวันที่ 9 – 13 และ 24 – 27 พฤศจิกายน 2563 ณ ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส (น.ม.ส.) สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

 

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage