สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

สสท.ร่วมประชุมใหญ่สามัญครั้งแรก เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการ สสจ.สระบุรี

โดย นายวีระวัฒน์ วิถีแมน
 วันที่ 07 พ.ย. 2563 เวลา 06:51 น.
 407
“สสท.ร่วมประชุมใหญ่สามัญครั้งแรก เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการ สสจ.สระบุรี”

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย มอบหมายให้ดร.ปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการฯ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสหกรณ์สัมพันธ์ ร่วมประชุมใหญ่สามัญครั้งแรก เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการ สสจ.สระบุรี ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด โดยได้รับเกียรติจากนางสาวเยาวรัตน์ เรืองสาตรา สหกรณ์จังหวัดสระบุรี เข้าร่วมประชุมฯ มีผู้เข้าร่วมประชุม 49 สหกรณ์ จำนวน 89 คน ซึ่งที่ประชุมมีมติเลือกคณะกรรมการ จำนวน 15 คน โดยนายสุรศักดิ์ วาดเขียน ประธาน สอ.ครูสระบุรี จำกัด ได้รับเลือกเป็นประธานฯ สสจ.สระบุรี ทั้งนี้ ดร.ปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการฯ ได้บรรยายพิเศษ เรื่อง “การพัฒนาเครือข่ายสหกรณ์เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” พร้อมทั้งตอบข้อซักถามการจัดตั้ง สสจ.สระบุรี