สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

สสท. จับมือชุมนุมสหกรณ์บริการเดินรถฯ จัดอบรม “การจัดทำบัญชีของสหกรณ์ขั้นสูง”

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา
 วันที่ 06 พ.ย. 2563 เวลา 07:57 น.
 436
UploadImage

 
สสท. จับมือชุมนุมสหกรณ์บริการเดินรถฯ
จัดอบรม “การจัดทำบัญชีของสหกรณ์ขั้นสูง”
 
(4 พฤศจิกายน 2563) นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการฯ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดโครงการสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์จัดทำบัญชีและงบการเงินได้ หลักสูตร “การจัดทำบัญชีของสหกรณ์ขั้นสูง” สำหรับกลุ่มสหกรณ์ที่จัดทำงบทดลองได้ และทำบัญชีขั้นปลายได้ ดำเนินโครงการโดย ชุมนุมสหกรณ์บริการเดินรถแห่งประเทศไทย จำกัด วัตถุประสงค์เพื่อมุ่งให้สหกรณ์จัดทำบัญชีและงบการเงินได้ ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีสหกรณ์ และนำข้อมูลบัญชีไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการสหกรณ์ได้ หัวข้อการบรรยาย เรื่อง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสหกรณ์ ระเบียบและคำแนะนำเกี่ยวกับการเงินและกรบัญชีสหกรณ์ วิทยากรจาก สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ด้านหัวข้อ การจัดทำบัญชีและงบการเงิน และกรณีศึกษา วิทยากรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จากนั้นนายวิฑูรย์ แนวพานิช ประธานกรรมการชุมนุมบริการเดินรถแห่งประเทศไทย จำกัด มอบของที่ระลึกให้กับนายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ในโอกาสดังกล่าว โครงการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 6 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส น.ม.ส. สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ดุสิต กรุงเทพฯ


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage