สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

สสท. ร่วมประชุมชี้แจงจัดตั้ง สสจ.ปทุมธานี

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี
 วันที่ 30 ต.ค. 2563 เวลา 14:00 น.
 632
UploadImage

สสท. ร่วมประชุมชี้แจงจัดตั้ง สสจ. ปทุมธานี

วันที่ 30 กันยายน 2563 นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย มอบหมายให้ ดร.ปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการฯ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสหกรณ์สัมพันธ์ ร่วมประชุมชี้แจงและเลือกคณะเตรียมการจัดตั้ง สสจ.ปทุมธานี ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี โดยได้รับเกียรติจากนายทวีศักดิ์ อสุชีวะ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริม และพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์ รักษาการแทนสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมประชุมฯ มีผู้เข้าร่วมประชุมฯ 21 สหกรณ์ จำนวน 23 คน ซึ่งที่ประชุมมีมติเลือกคณะเตรียมการฯ จำนวน 9 คน โดยนายสำเริง ทองมอญ ประธานสอ.ครูปทุมธานี จำกัด ได้รับเลือกเป็นประธานคณะเตรียมการจัดตั้ง สสจ.ปทุมธานี
 
ทั้งนี้ ดร.ปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการฯ ได้บรรยายพิเศษ เรื่อง “การพัฒนาเครือข่ายสหกรณ์เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” พร้อมทั้งชี้แจงแนวทางการจัดตั้ง สสจ. และตอบข้อซักถามการจัดตั้ง สสจ. ปทุมธานี

 
UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage