สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ปฏิทินกิจกรรม

ประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเงินฝากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี
 วันที่ 03 พ.ย. 2563 เวลา 00:00 น.
 573
ประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเงินฝากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด
***เฉพาะสหกรณ์เจ้าหนี้เงินฝากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด
 
วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09:30 น.
 
ณ ห้องประชุมรัชนีแจ่มจรัส 4 ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
 
รายละเอียดเพิ่มเติม ดาวน์โหลดเอกสาร
 
สอบถามเพิ่มเติมที่
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและนิติกร
เลขที่ 13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 02 6693255 - 63 ต่อ 1081 , 1085
โทรสาร 02 669 3239
Line ID : @clt.coop