สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ปฏิทินกิจกรรม

ฝึกอบรมออนไลน์ระหว่างประเทศ หลักสูตร “Empowerment of Rural Women for Improvement of their Leadership and Business Management in Asia and Africa – 2020

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี
 วันที่ 14 ธ.ค. 2563 เวลา 00:00 น.
 956
ขอเชิญสมัครเข้ารับการฝึกอบรมออนไลน์ระหว่างประเทศ
 
หลักสูตร “Empowerment of Rural Women for Improvement of their Leadership and Business Management in Asia and Africa – 2020” รุ่นที่ 1
 
ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 14 - 18 ธันวาคม 2563 จากสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศอินเดีย (NCUI) กรุงนิวเดลลี ประเทศอินเดีย
ช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 14 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2564 จากสถาบันพัฒนาการเกษตรในเอเชีย (IDACA) กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เป็นผู้นำสตรีที่ทำงานในสหกรณ์การเกษตร/กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มสตรีในชนบท กรณีประเทศใดไม่มีสหกรณ์การเกษตร ให้เป็นเจ้าหน้าที่/ข้าราชการที่รับผิดชอบการพัฒนาสตรีในชนบท
2. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา แต่ต้องพูด เขียนและเข้าใจภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
3. มีสุขภาพเข็งแรง มีอายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป
 
รายละเอียดเพิ่มเติม ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคร
 
หมายเหตุ
1. สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยขอสงวนสิทธิ์คัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุด จำนวน 2 คน
2. สถานที่ฝึกอบรมผ่านระบบออนไลน์ (Zoom) ณ ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 14 – 18 ธันวาคม 2563
ช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 14 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2564
3. ผู้เข้าอบรม พัก ณ ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
4. ปิดรับสมัครวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ฝ่ายกิจการระหว่างประเทศและส่งเสริมธุรกิจการค้า
เลขที่ 13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 02 6693255 - 62 ต่อ 1026
Email : fakhwan10@gmail.com / green.clt@gmail.com