สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

สสท. จัดอบรบผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน (หลักสูตร 1) รุ่นที่ 1

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา
 วันที่ 19 ต.ค. 2563 เวลา 10:21 น.
 528
UploadImage

สสท. จัดอบรบผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน (หลักสูตร 1) รุ่นที่ 1
 
(19 ตุลาคม 2563) นายปรัชญา ดิลกสัตยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพฯ พื้นที่ 1 ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมบุคลากรสหกรณ์ทุกประเภท หลักสูตร “ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน” (หลักสูตร 1) รุ่นที่ 1 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-20 ตุลาคม 2563 โดยมี ดร.ปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมรัชนีแจ่มจรัส (น.ม.ส.) สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ถนนพิชัย กรุงเทพฯ
 
โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ความรู้เกี่ยวกับหลักการสหกรณ์ กฎหมาย บทบาท หน้าที่ จริยธรรมของผู้ตรวจสอบกิจการ ตลอดทั้งเพื่อเพิ่มทักษะกระบวนการตรวจสอบกิจการ เทคนิคการตรวจสอบกิจการด้านต่างๆ ซึ่งจะสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
อนึ่ง ได้รับเกียรติจากนายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานคณะกรรมการฯ สสท. เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องหลักการสหกรณ์ด้วย


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

https://www.facebook.com/media/set?vanity=CLTCOOPNEWS&set=a.2840024626273635