สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ปฏิทินกิจกรรม

การประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญฯ...กับประเด็นร้อนตามกฎกระทรวงที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี
 วันที่ 30 พ.ย. 2563 เวลา 00:00 น.
 2088
การสัมมนาผู้บริหารและบุคลากรสหกรณ์ทุกประเภท
 
เรื่อง "การประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญฯ...กับประเด็นร้อนตามกฎกระทรวงที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี"
 
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
หมดเขตรับสมัคร วันที่ 20 พฤศจิกายน 2563
 
ณ ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส (น.ม.ส.) สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
 
รายละเอียดเพิ่มเติม www.clt.or.th/uploads/contents/20201009141715.pdf
 
กลุ่มเป้าหมาย
ประธานฯ, กรรมการ, ผู้จัดการ ผู้ตรวจสอบกิจการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในงาน บัญชีและกฎหมายของสหกรณ์ (สหกรณ์ละ 2 คน)
จำนวน 80 คน
 
ค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม 500.-บาท/คน (ค่าวิชาการ/ค่าเอกสาร/ค่าวัสดุอุปกรณ์/ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ/ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อ) ***
โดยโอนค่าธรรมเนียม เข้าบัญชี “สันนบิาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย” 
ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีย่าน เลขที่ 012-1-62642-3 ประเภทออมทรัพย์
 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ นอกจากที่กำหนด 
*** ขอความกรุณาเบิกจ่ายจากสหกรณ์ต้นสังกัด***
 
สอบถามเพิ่มเติมที่
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
ฝ่ายฝึกอบรมวิชาการสหกรณ์ สถาบันพิทยาลงกรณ์
เลขที่ 13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 02-6693254 – 62 ต่อ 1033, 1008, 1016, 1090
โทรสาร 02-2411229 , 02-2414839
Email : clt_insti@hotmail.com
Line ID : @clt.coop