สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ปฏิทินกิจกรรม

การเงิน การบัญชี และการบริหารสำหรับกรรมการดำเนินการ และผู้จัดการสหกรณ์ รุ่นที่ 6 (ครั้งที่ 2)

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี
 วันที่ 24 พ.ย. 2563 เวลา 00:00 น.
 469
การฝึกอบรมนักบริหารสหกรณ์สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
 
หลักสูตร “การเงิน การบัญชี และการบริหารสำหรับกรรมการดำเนินการ และผู้จัดการสหกรณ์” รุ่นที่ 6
 
ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 9 - 13 พฤศจิกายน 2563
ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 24 - 27 พฤศจิกายน 2563
หมดเขตรับสมัคร วันที่ 27 ตุลาคม 2563
 
ณ ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส (น.ม.ส.) สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
 
รายละเอียดเพิ่มเติม www.clt.or.th/uploads/contents/20201006124317.pdf
 
กลุ่มเป้าหมาย
คณะกรรมการและผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยน จำนวน 60 คน
**สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ขอสงวนสิทธิ์ ในการปิดรับสมัครเมื่อกลุ่มเป้าหมายครบจำนวน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
ค่าใช้จ่ายในฝึกอบรม
ค่าลงทะเบียนวิชาการ 7,000.00 บาท / คน (เจ็ดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
   - ค่าวิชาการ / ค่าเอกสาร / ค่าวิทยากร
   - ค่าอาหารกลางวัน 9 มื้อ
   - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (Coffee Break) 18 มื้อ
โดยโอนเงินค่าลงทะเบียน ผ่าน บัญชี “สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย”
ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีย่าน เลขที่ 012-1-62642-3
 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
   - ค่าที่พัก ณ ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส (นมส.) สันนิบา ตสหกรณ์ฯ ราคา 720 บาท/คืน ติดต่อ
     สำรองห้องพัก 02-6693254-62 ต่อ 1044 หรือ 02-2411047, 089-9598122
   - ค่าอาหารเช้า/กลางวัน/เย็น นอกจากวันที่กาหนด และค่าพาหนะเดินทาง ฯลฯ
** ขอความกรุณาเบิกจ่ายจากสหกรณ์ต้นสังกัด**
 
สอบถามเพิ่มเติมที่
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
ฝ่ายฝึกอบรมวิชาการสหกรณ์ สถาบันพิทยาลงกรณ์
เลขที่ 13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 02-6693254 – 62 ต่อ 1033, 1008, 1016, 1090
โทรสาร 02-2411229 , 02-2414839
Email : clt_insti@hotmail.com
Line ID : @clt.coop