สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ปฏิทินกิจกรรม

ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน (หลักสูตร 1) รุ่นที่ 4

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี
 วันที่ 21 ธ.ค. 2563 เวลา 00:00 น.
 2440
โครงการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
 
หลักสูตร “ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน” (หลักสูตร 1) รุ่นที่ 4
 
ระหว่างวันที่ 21 - 22 ธันวาคม 2563
หมดเขตรับสมัคร วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
 
ณ โรงแรมเชียงใหม่ ออร์คิด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 
รายละเอียดเพิ่มเติม www.clt.or.th/uploads/contents/20201021161741.pdf
 
กลุ่มเป้าหมาย
เป็นผู้บริหาร/สมาชิกสหกรณ์ สหกรณ์ทุกประเภท จำนวน 50 คน
**หมายเหตุ กรุณาแนบสาเนาบัตรประชาชนส่งมาพร้อมใบสมัคร เพื่อใช้ในการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ**
 
ค่าใช้จ่ายในฝึกอบรม
ค่าลงทะเบียนวิชาการ 2,500.00 บาท / คน (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
   - ค่าวิชาการ/ ค่าเอกสาร/ ค่าวิทยากร
   - ค่าอาหารกลางวัน 2 มื้อ
   - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (Coffee Break) 4 มื้อ
 
โอนค่าธรรมเนียม ชื่อบัญชี “สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย”
   - ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีย่าน เลขที่ 012-1-62642-3 ประเภทออมทรัพย์
 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ขอความกรุณาเบิกจ่ายจากสหกรณ์ต้นสังกัด
   - ค่าที่พัก ณ โรงแรมเชียงใหม่ ออร์คิด อ .เมือง จ.เชียงใหม่ ราคา 1,100 บาท/คืน ติดต่อสำรองห้องพัก
    ได้ที่ (คุณนิยดา) 081-7344742, 053-222099
   - ค่าอาหารเช้า/กลางวัน/เย็น นอกจากวันที่กำหนด และค่าพาหนะเดินทาง ฯลฯ
 
สอบถามเพิ่มเติมที่
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
ฝ่ายฝึกอบรมวิชาการสหกรณ์ สถาบันพิทยาลงกรณ์
เลขที่ 13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 02-6693254 – 62 ต่อ 1033, 1008, 1016, 1090
โทรสาร 02-2411229 , 02-2414839
Email : clt_insti@hotmail.com
Line ID : @clt.coop