สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขบวนการสหกรณ์ร่วมยินดี 48 ปี กรมส่งเสริมสหกรณ์

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา
 วันที่ 01 ต.ค. 2563 เวลา 10:16 น.
 608
UploadImage
ขบวนการสหกรณ์ร่วมยินดี 48 ปี กรมส่งเสริมสหกรณ์
 
(1 ตุลาคม 2563) สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) พร้อมด้วยขบวนการสหกรณ์ไทย อาทิ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ชุมนุมสหกรณ์บริการเดินรถแห่งประเทศไทย จำกัด และชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ปีที่ 48 ณ บริเวณลานพระอนุสาวรีย์พระราชวรวงค์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพมหานคร โดยกิจกรรมประกอบด้วย การสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมส่งเสริมสหกรณ์ การทำบุญเลี้ยงพระ การอ่านสารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ “นักพัฒนาสหกรณ์”
 
อนึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มีการสถาปนาขึ้นใน พ.ศ. 2515 โดยมีคำสั่งคณะปฏิวัติฉบับที่ 216 ลงวันที่ 29 กันยายน 2515 ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2515 ยกเลิก พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2506 ตั้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขึ้นและยกเลิกกระทรวงพัฒนา การแห่งชาติ พร้อมนี้ได้มีคำสั่งคณะปฏิวัติฉบับที่ 217 ลงวันที่ 29 กันยายน 2515 ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2515 ให้โอนอำนาจหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวกับการ ส่งเสริมการสหกรณ์ของสำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ กรมสหกรณ์ ที่ดิน กรมสหกรณ์พาณิชย์และธนกิจ เป็นกรมส่งเสริมสหกรณ์ สังกัดกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ โดยมี พันเอกสุรินทร์ ชลประเสริฐ ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรม ส่งเสริมสหกรณ์และนายทะเบียนสหกรณ์เป็นคนแรก


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage