สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

สสท.ร่วมประชุมชี้แจงจัดตั้งสสจ. นนทบุรี

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา
 วันที่ 28 ก.ย. 2563 เวลา 15:22 น.
 497
UploadImage
 
สสท.ร่วมประชุมชี้แจงจัดตั้งสสจ. นนทบุรี

วันที่ 28 กันยายน 2563 นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) มอบหมายให้ ดร.ปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการฯ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสหกรณ์สัมพันธ์ สายงานส่งเสริม ร่วมประชุมชี้แจงและเลือกคณะเตรียมการจัดตั้งสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี (สสจ.นนทบุรี) ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารสวัสดิการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิก ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) โดยได้รับเกียรติจากนายชัยวุฒิ มัณฑะนานนท์ สหกรณ์จังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมประชุมฯ มีผู้เข้าร่วมประชุมฯ 32 สหกรณ์ จำนวน 54 คน

ซึ่งที่ประชุมมีมติเลือกคณะเตรียมการฯ จำนวน 5 คน
โดยนายนพคุณ ยังเอี่ยม รองประธานฯ ร้านสหกรณ์ กฟผ. ได้รับเลือกเป็นประธานคณะเตรียมการจัดตั้ง สสจ.นนทบุรี

ทั้งนี้ ดร.ปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการฯ ได้บรรยายพิเศษเรื่อง “การพัฒนาเครือข่ายสหกรณ์เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” พร้อมทั้งร่วมหารือ และตอบข้อซักถามการจัดตั้ง สสจ. นนทบุรี


UploadImage

UploadImage

UploadImage


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage