สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

จะพัฒนาขบวนการสหกรณ์ไทย บอกให้ก็ได้ต้องพัฒนาที่ต้นขั้ว

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา
 วันที่ 15 ก.ย. 2563 เวลา 15:32 น.
 870
UploadImage
 
จะพัฒนาขบวนการสหกรณ์ไทย บอกให้ก็ได้ต้องพัฒนาที่ต้นขั้ว

สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด ที่มีนายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์ เป็นสมาชิกอยู่เป็นจำนวนมากที่สุด เป็นสหกรณ์ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งแรกของประเทศไทย สหกรณ์แห่งนี้ถือเป็นต้นขั้ว ของสหกรณ์ในขบวนการสหกรณ์ไทย ที่บอกว่าเป็นต้นขั้วเพราะสหกรณ์เล็ก ใหญ่ในประเทศไทย จับตามอง และนำไปปฏิบัติตาม โดยอ้างว่า สหกรณ์ของนายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์ ทำได้สหกรณ์ฉันก็ทำได้ซึ่งมีทั้งเรื่องที่ควร และเรื่องที่ไม่ควรแก่สหกรณ์นั้น ๆ  

ดังนั้นการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในประเทศไทย ให้ถูกต้องตามทิศทางเป็นไปตามหลักวิชาการสหกรณ์ หากนายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์ พัฒนาที่สหกรณ์ที่ท่านเป็นเจ้าของ และผู้ใช้บริการเองเป็นลำดับต้น แล้วสหกรณ์อื่น ๆ ก็จะพิจารณาดำเนินการตามเอง ถ้าเป็นสิ่งที่ควร สิ่งที่ถูกต้องตามหลักวิชาการสหกรณ์และเป็นตัวอย่างที่ดี ก็จะทำให้ขบวนการสหกรณ์ไทย พัฒนาไปได้ถูกทิศทาง ส่งผลให้ประชาชนคนไทย ได้รับคุณประโยชน์ของสหกรณ์อย่างรอบด้าน เพราะสหกรณ์มีลักษณะที่ถูกต้อง

สิงที่ต้องพัฒนาอย่างเร่งด่วน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid - 2019 และต่อจากนี้ ของสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด ก็คือ
 
ประการที่ 1.การประชุมใหญ่สมาชิกสหกรณ์ผ่านสื่ออีเล็คทรอนิคส์ ตามพระราชกำหนดการประชุมผ่านสื่ออีเล็คทรอนิคส์ พ.ศ. 2563

ประการที่ 2.การเลือกตั้งตามหลักการสหกรณ์สากลที่  2 ในสหกรณ์ขั้นปฐม (primary cooperative) ให้เป็นแบบ one member one vote

ทั้งสองประการ จะทำให้สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด เป็นแบบอย่างที่ดีของสหกรณ์ทั่วประเทศไทย 

คำอธิบาย ในประการที่  1
ในปัจจุบันที่เป็นอยู่ สหกรณ์ข้าราชการ จำกัด จัดประชุมสมาชิกโดยตรง ที่กรุงเทพมหานคร ในวันอาทิตย์ ซึ่งจะมีสมาชิกสหกรณ์จากทั่วประเทศเข้าประชุม โดยมีการจัดแข่งขันกีฬาของหน่วยงานในวันเสาร์ เพื่อเป็นช่องทางหนึ่งในการเดินทางเข้ามาประชุมใหญ่สมาชิกสหกรณ์ในวันอาทิตย์ แต่ติดปัญหาคือ สมาชิกที่อยู่จังหวัดที่มีระยะทางกลาง ๆ จะต้องรีบกลับบ้านหลังจากที่ลงชื่อเข้าประชุมได้ไม่นาน เนื่องจากความอ่อนล้าของการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาของหน่วยงาน และต้องการเดินทางกลับให้ถึงบ้านก่อนมืดค่ำ สำหรับสมาชิกที่อยู่จังหวัดไกลก็จะอยู่ประชุมได้ด้วยเพราะจะขึ้นเครื่องกลับ หรือรอนั่งรถไฟกลับในตอนเย็น สมาชิกสหกรณ์ทุกคนที่เข้าร่วมประชุมจะได้รับเงิน 1,000 บาทเท่ากัน ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดในประเทศไทย

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้น ทำให้สมาชิกสหกรณ์ขาดความเสมอภาคเท่าเทียมกัน ตามค่านิยมสหกรณ์ (cooperative values) เห็นสมควร ที่สหกรณ์ประเภท  “สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตสำหรับคนมีเงินเดือน  (ปัจจุบันเรียกว่า ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์)  ชนิด  “จำกัดสินใช้” แห่งแรกของประเทศไทยนี้ (สหกรณ์ต้นขั้ว) ควรเปลี่ยนวิธีการประชุมใหญ่ เพื่อให้ทันกับเหตุการณ์ และยุคสมัย สอดคล้องเทคโนโลยีที่เหมาะสมในปัจจุบัน

ขอเสนอแนะในฐานะสมาชิกสหกรณ์คนหนึ่ง ให้จัดการประชุมใหญ่ตามพระราชกำหนดการประชุมผ่านสื่ออีเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ซึ่งบอกวิธีการการบันทึกผู้เข้าประชุม การโหวตลงมติไว้แล้ว อาจจัดการประชุมเป็นศูนย์ย่อยรายจังหวัดเพื่อสะดวกแก่สมาชิกสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด ในจังหวัดนั้น

ลิ้งค์ “พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓”
https://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/030/T_0020.PDF

แบบเดียวกับการประชุมทางไกลของผู้บริหารหน่วยงานแต่การปฏิบัติในการลงมติ และการบันทึกผู้เข้าประชุม ให้เป็นไปตามพระราชกำหนดการประชุมผ่านสื่ออีเล็คทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ในปัจจุบันการประชุมระหว่างประเทศก็ใช้วิธีการดังประชุมทางไกลดังกล่าว และสมาชิกสหกรณ์ไม่ว่าจะประชุมในศูนย์จังหวัดใดของประเทศไทย ก็ได้รับ 1,000 บาทเท่ากัน เป็นความเท่าเทียมเสมอหน้ากันที่เกิดจากเทคโนโลยีที่ต้องดำเนินการ

คำอธิบาย ในประการที่ 2
ในปัจจุบันการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ เป็นการเลือกตั้งคณะกรรมการพร้อมกัน ในการลงคะแนน 8 คน หรือ 7 คน ในคราวเดียวกัน มิได้เลือกที่ละคน เป็นการเลือกตั้ง แบบ one member many votes สมาชิกแต่ละคนจะเลือกตั้งเกินสิทธิ์ ไม่ผิดกฎหมายแต่ไม่ต้องตามหลักการสหกรณ์สากลที่  2 

ตามหลักสหกรณ์สากลที่ 2 ในสหกรณ์ขั้นปฐม สมาชิกสหกรณ์เลือกตั้งแบบ one member one vote สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์เป็นสหกรณ์ขั้นปฐม ที่เป็นตัวอย่างให้สหกรณ์ทั่วประเทศ ดังนั้นจำเป็นที่จะต้องจัดการเลือกตั้งให้ถูกต้องตามหลักการสหกรณ์ที่  2  เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีและจะตอบคำถามแก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์อื่น ๆ ที่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์สมาชิกสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด เข้าส่งเสริมสหกรณ์ได้อย่างสบายใจ  

เมื่อมีการจัดการประชุมใหญ่สมาชิกผ่านสื่ออีเล็คทรอนิคส์ แล้ว การเลือกตั้งล่วงหน้า และการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ก็ยังสามารถกระทำได้ โดยนำผลการเลือกตั้งเข้าที่ประชุมใหญ่ รับรองผลการเลือกตั้ง แต่ขอให้ปรับการเลือกตั้งให้ถูกต้องตามหลักวิชาการสหกรณ์ ให้เป็นไปตามหลักการสหกรณ์สากล ที่  2 คือ One member one vote ด้วยเลยก็จะถูกต้องตามกฎหมาย และถูกต้องตามหลักการสหกรณ์สากลที่  2 ไปในทีเดียวเลย

ลิ้งค์  ....วิธีเลือกตั้งที่ถูกต้องตามหลักการสหกรณ์สากลที่ 2 เมื่อถูกต้อง จะเกิดความสงบสุขในขบวนการสหกรณ์ไทย
https://www.gotoknow.org/posts/679576

พีระพงศ์ วาระเสน บ๊อบบี้
สมาชิกสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด 
“สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตสำหรับคนมีเงินเดือน 
(ปัจจุบันเรียกว่า ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์) 
ชนิด  “จำกัดสินใช้” แห่งแรกของประเทศไทย
วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2563