สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผอ.สสท. ร่วมงานประชุมใหญ่ สสจ.สงขลา

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา
 วันที่ 13 ก.ย. 2563 เวลา 10:38 น.
 602
UploadImage

ผอ.สสท. ร่วมงานประชุมใหญ่ สสจ.สงขลา
 

(13 กันยายน 2563) ดร.ปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) ร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 และร่วมเสวนา “ขบวนการสหกรณ์ในสงขลากับการพัฒนาพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง” ของสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดสงขลา (สสจ.สงขลา) ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์ แอนด์ รีสอร์ท อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ในการนี้ได้มอบเงินสนับสนุนให้กับสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดสงขลา เป็นเงินจำนวน 167,000 บาท

ในการนี้ ดร.ปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ได้แจ้งถึงการดำเนินการบริหารสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยภายใต้นโยบายของคณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุดที่ 25 อีกทั้งได้แจ้งนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ ที่ได้นำเสนอกับคณะกรรมการพัฒนาสหกรณ์ (คพช.) เพื่อกำหนดเป็นนโยบายเพื่อการพัฒนา ประกอบด้วย ประเด็นที่ 1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสหกรณ์ ประเด็นที่ 2 ยกระดับศักยภาพของสหกรณ์ให้เป็นกลไกทางเศรษฐกิจของชุมชน ประเด็นที่ 3 ส่งเสริมให้สหกรณ์เป็นสถาบันการเงินของชุมชน ประเด็นที่ 4 พัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรในขบวนการสหกรณ์ ประเด็นที่ 5 ปรับปรุงกฎหมายให้เอื้อต่อการพัฒนาสหกรณ์ และกล่าวถึงบทบาทหน้าที่ของ สสท.ที่มีต่อขบวนการสหกรณ์ ที่มาของสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดและความคืบหน้าในการจัดตั้งสันนิบาตสหกรณ์จังหวัด อีกทั้งการแก้ไขกฎหมายที่มีผลกระทบต่อสหกรณ์โดยรวม

โครงการนี้ได้รับเกียติจากนายนอรดีน เจะแล สหกรณ์จังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด มีนายประมวล ศรีมะฆะ ประธานสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดสงขลากล่าวรายงาน

อนึ่งสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดสงขลา ได้จัดประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 เพื่อเลือกคณะกรรมการสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดสงขลา


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage


รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=CLTCOOPNEWS&set=a.2805945459681552