สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

สสจ.พังงา จัดอบรม "เพิ่มศักยภาพคณะกรรมการดำเนินการและฝ่ายจัดการสหกรณ์"

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา
 วันที่ 11 ก.ย. 2563 เวลา 10:09 น.
 531
UploadImage

สสจ.พังงา จัดอบรม "เพิ่มศักยภาพคณะกรรมการดำเนินการและฝ่ายจัดการสหกรณ์"
 
(11 กันยายน 2563) สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดพังงา จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เพิ่มศักยภาพคณะกรรมการดำเนินการและฝ่ายจัดการสหกรณ์" ณ โรงแรมภูงา ตำบลตากแดด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา ซึ่งโครงการนี้ได้รับเงินสนับสนุนการจัดโครงการจากสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เป็นเงินจำนวน 27 ,000 บาท และได้ส่งนายธีรุตม์ ชูช่วย หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคลและนิติกร สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านกฎหมายด้วย

อนึ่งโครงการนี้ได้รับเกียติจากนางปาริตชาต สุธาประดิษฐ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สหกรณ์จังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธีเปิด มีนายบุญศักดิ์ รมยพร ประธานสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดพังงากล่าวรายงาน และมีผู้เข้ารับการอบรมประมาณ 70 คน

นายบุญศักดิ์ รมยพร ประธานสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดพังงา กล่าวว่า “ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2563 และแก้ไขเพิ่มเติม คณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์เป็นผู้ดำเนินกิจการและเป็นผู้แทนสหกรณ์ในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก ในการดำเนินกิจการของสหกรณ์ คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์กรรมการหรือผู้จัดการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับและมติที่ประชุมใหญ่ ทั้งนี้ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของสหกรณ์ จะต้องรับผิดร่วมกันในความเสียหายต่อสหกรณ์ ในกรณีแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ ไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ และดำเนินกิจการนอกขอบวัตถุประสงค์หรือขอบเขตแห่งการดำเนินกิจการที่จะพึงดำเนินการได้ของสหกรณ์ แต่หากพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้ร่วมกระทำการอันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อสหกรณ์หรือได้คัดค้านเป็นหนังสือยื่นต่อประธานคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ภายในสามวันนับแต่สิ้นสุดการประชุม”

นายบุญศักดิ์ รมยพร กล่าวต่ออีกว่า “จังหวัดพังงาได้จัดตั้งสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดพังงานเมื่อวันที่ 27 กันยายน 3562 โดยมีสมาชิกจำนวน 35 สหกรณ์ ได้จัดทำแผนดำเนินงานสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดพังงา ประจำปี 2562-2563 และกำหนดกิจกรรมให้ความสำคัญในการที่จะพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการดำเนินการ เพื่อให้สามารถที่จะดำเนินกิจการสหกรณ์ภายใต้กฎหมาย วัตถุประสงค์ขอบเขตแห่งการดำเนินกิจการที่จะพึงดำเนินการได้ของสหกรณ์ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและรักษาผลประโยชน์ของสหกรณ์เป็นสำคัญ กลุ่มเป้าหมายในการประชุมอบรมครั้งนี้ ประกอบด้วยคณะกรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการสหกรณ์ จำนวน 70 คน ในการจัดอบรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายจากสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย”


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage