สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

มอบรางวัลการประกวดการจดบันทึกรายงานการประชุม กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา
 วันที่ 03 ก.ย. 2563 เวลา 14:14 น.
 595
UploadImage

 
มอบรางวัลการประกวดการจดบันทึกรายงานการประชุม กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน
 
(2 กันยายน 2563) นายสุวิช  น้อยอิ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 มอบรางวัลการประกวดการจดบันทึกรายงานการประชุม กิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น 17 โรงเรียน รางวัลทั้งหมดมี 7 รางวัล คือ 1) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนวิชูทิศ ได้รับเงินรางวัล  3,500 บาท 2)รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนศิริวังวิทยาคาร ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท  3) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มี 2 รางวัล ได้แก่ โรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์ และโรงเรียนวัดเกาะสุวรรณาราม  รางวัลละ 2,000 บาท และ 4) รางวัลชมเชย มี 3 รางวัล ได้แก่ โรงเรียนลอยสายอนุสรณ์ โรงเรียนประภาสวิทยา และโรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์  รางวัลละ 1,500 บาท  ผู้เข้าร่วมมอบรางวัลทั้งสิ้น 17 โรงเรียน รวม 51 คน จัดขึ้น ณ โรงแรมมารวย การ์เด้นท์ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage