สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประธาน สสท. เปิดอบรม "กฎหมายเพื่อการบริหารงานสหกรณ์” รุ่นที่ 5

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา
 วันที่ 02 ก.ย. 2563 เวลา 13:31 น.
 808
UploadImage
ประธาน สสท. เปิดอบรม "กฎหมายเพื่อการบริหารงานสหกรณ์” รุ่นที่ 5
 
(2 กันยายน 2563) นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานคณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม นิติกร ทนายความ และผู้ที่เกี่ยวข้องในงานกฎหมายสหกรณ์ หลักสูตร “กฎหมายเพื่อการบริหารงานสหกรณ์” รุ่นที่ 5 ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 2 - 4 กันยายน 2563 ณ ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส (น.ม.ส.) สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย โดยมีดร.ปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการฯ กล่าวรายงาน
 
นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม กล่าวเปิดงานว่า “ปัจจุบันสหกรณ์มีการดำเนินธุรกิจหลากหลายรูปแบบและกว้างขวางมากขึ้น มีการติดต่อและดำเนินธุรกรรมต่างๆ เพื่อให้บรรลุผลทางธุรกิจสหกรณ์ มีผลทำให้สหกรณ์ต้องมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้านกฎหมายในกรณีเกิดเป็นคดีความสหกรณ์ขึ้นกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบางคดีมีรายละเอียดและมีความยุ่งยากซับซ้อนตามกระบวนการทางกฎหมาย ดังนั้น นิติกร ทนายความและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในงานสหกรณ์ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องศึกษาทำความเข้าใจ และเพิ่มพูนความรู้ในเรื่องของกฎหมายต่างๆ โดยเฉพาะกฎหมายสหกรณ์ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ข้อจำกัด/ข้อระวังในการดำเนินธุรกิจสหกรณ์ การวินิจฉัยระเบียบข้อบังคับ การจัดทำนิตกรรมสัญญาต่างๆ รวมทั้งการฟ้องร้องคดีความ ประกอบกับปัจจุบันได้มีกฎหมายทวงหนี้ฉบับใหม่ได้ออกมาเพื่อคุ้มครองสิทธิของลูกหนี้ และภายใต้พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และฉบับแก้ไข พ.ศ. 2553 รวมถึงพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 จึงต้องมีแนวทางปฏิบัติในการดำเนินคดีที่ถูกต้องและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้การดำเนินธุรกิจสหกรณ์เป็นไปอย่างราบรื่น ยั่งยืนสืบไป สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ได้เล็งเห็นความสำคัญของการฝึกอบรมบุคลากรเฉพาะด้านทางกฎหมายและผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้เฉพาะด้าน จึงได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมขึ้นจำนวน 5 รุ่น ครั้งนี้เป็นรุ่นที่ 5 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 - 4 กันยายน 2563 ณ ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส วัตถุประสงค์การจัดการโครงการฝึกอบเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายของสหกรณ์ให้มีความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงานเฉพาะด้าน เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาด้านคดีความสหกรณ์ และศึกษากรณีศึกษา ฝึกปฏิบัติ ขั้นตอน กระบวนการร่างคำฟ้องคดี การเขียนคำฟ้อง และกระบวนการทางศาล” 


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage