สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุม คพช. ครั้งที่ 2/2563

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา
 วันที่ 02 ก.ย. 2563 เวลา 13:08 น.
 472
UploadImage
 
ประชุม คพช. ครั้งที่ 2/2563
 
(2 กันยายน 2563) นายประเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานคณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาสหกรณ์ (คพช.) ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุม 134-135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ ในการนี้มีนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุม โดยมีประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้แทนหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมประชุม 
 
นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ รายงานผลการดำเนินการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับสมาชิกสหกรณ์ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ได้แก่ การออกมาตรการให้ความช่วยเหลือด้านหนี้สินและการปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ให้กับสมาชิกสหกรณ์ทุกประเภท ทั้งการช่วยเหลือด้านหนี้สินของสมาชิก การช่วยเหลือด้านสุขอนามัยขอสมาชิกและชุมชนสหกรณ์ การช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร โดยการขยายเวลาการชำระหนี้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ การดำเนินการขอความร่วมมือกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) พิจารณาให้ความช่วยเหลือเพื่อผ่อนปรนและบรรเทาความเดือดร้อนและหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร นอกจากนี้ยังมีนโยบายในการขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้าของสมาชิกสหกรณ์ไปสู่ผู้บริโภค ด้วยการเปิดให้สั่งซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์ผ่านแอพลิเคชั่น Co-op Click รวมทั้งมีการพิจารณาข้อเสนอเชิงนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ และให้คำวินิจฉัยเรื่องต่าง ๆ ของสหกรณ์ ในการกำกับและส่งเสริมสหกรณ์ตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 
อนึ่ง ดร.ปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ได้นำเสนอเชิงนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์เพื่อให้คณะกรรมการ คพช. กำหนดเป็นนโยบายเพื่อการพัฒนาประกอบด้วย ประเด็นที่ 1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสหกรณ์ ประเด็นที่ 2 ยกระดับศักยภาพของสหกรณ์ให้เป็นกลไกทางเศรษฐกิจของชุมชน ประเด็นที่ 3 ส่งเสริมให้สหกรณ์เป็นสถาบันการเงินของชุมชน
ประเด็นที่ 4 พัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรในขบวนการสหกรณ์ ประเด็นที่ 5 ปรับปรุงกฎหมายให้เอื้อต่อการพัฒนาสหกรณ์ ซึ่งที่ประชุมให้ร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์หารือและปรับนโยบายให้เข้ากับแผนพัฒนาสหกรณ์ที่กำลังดำเนินการอยู่และนำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป

เอกสารประกอบคลิก


UploadImage


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage