สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก เปิดประชุมใหญ่สหกรณ์แห่งแรกของประเทศไทย ปี 2563

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา
 วันที่ 29 ส.ค. 2563 เวลา 19:47 น.
 498
UploadImage
 
สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก เปิดประชุมใหญ่สหกรณ์แห่งแรกของประเทศไทย ปี 2563
 
(28 ส.ค. 2563) นายสมศักดิ์ แสนศิริ สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ครั้งที่ 47 ปีบัญชีสิ้นสุด 31 มีนาคม 2563 ของสหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด พร้อมมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรของสมาชิก มอบของรางวัล และกล่าวชื่นชมยินดีกับความสำเร็จของสหกรณ์ การมีส่วนร่วมทางธุรกิจของสมาชิก ซึ่งทำให้ 104 ปี ของการก่อตั้งสหกรณ์แห่งแรกของประเทศไทย ดำเนินงานมาด้วยความเข้มแข็งมั่นคง เป็นที่พึ่งของมวลสมาชิกอย่างแท้จริง โดยมีว่าที่ ร.ต.สมมาตร โกศล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 นายสุรเดช งามสงวน ประธานคณะกรรมการสหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด ร่วมให้การต้อนรับ ณ สำนักงานสหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด อ.เมือง จ.พิษณุโลก
 
ปัจจุบันสหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด มีทุนดำเนินงานทั้งสิ้น จำนวน 330,319,842.29 บาท มีสมาชิก จำนวน 7,125 คน สังกัดกลุ่มต่างๆ รวม 59 กลุ่ม ในเขตท้องที่อำเภอเมือง รวม 20 ตำบล สหกรณ์ประกอบธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย ธุรกิจรับฝากเงิน ธุรกิจแปรรูปผลิตน้ำดื่ม และธุรกิจรวบรวมผลผลิต โดยสหกรณ์ฯ ได้ดำเนินการส่งเสริมให้เกษตรกรสมาชิกปลูกข้าวคุณภาพและเปิดจุดรวบรวมรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร มีปริมาณการรวบรวมข้าวเปลือก จำนวน 5,200 ตัน รวมมูลค่า 36,193,680 บาท จากการมีส่วนร่วมทางธุรกิจของสมาชิก ส่งผลให้สหกรณ์มีกำไรสุทธิประจำปี จำนวน 3,280,089.50 บาท ซึ่งที่ประชุมใหญ่ฯ ได้จัดสรรเป็นเงินปันผลตามหุ้น ร้อยละ 2.5 เงินเฉลี่ยคืนธุรกิจสินเชื่อ ร้อยละ 3
 
ซึ่งที่ผ่านมา สหกรณ์สามารถระดมทุนจากสมาชิกในรูปแบบของการถือหุ้นและการรับฝากเงิน มีทุนเรือนหุ้น จำนวน 84,878,700 บาท และเงินรับฝากประเภทต่างๆ จากสมาชิก ซึ่งส่วนใหญ่ให้ความไว้วางใจนำเงินฝากสหกรณ์ รวม 105,570,681.81 บาท โดยสหกรณ์มีแผนที่จะพัฒนาองค์กร ด้านการศึกษาอบรม ด้านสวัสดิการสังคมแก่สมาชิก ด้านอื่นๆ และการขยายปริมาณธุรกิจบริการต่างๆ เพื่อให้สามารถบริการสมาชิกได้อย่างทั่วถึงต่อไป


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

 
วรนุช มีชัย/ภาพ/ข่าว
ทีมงานประชาสัมพันธ์/สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก