สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี จัดอบรมหลักสูตร “ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน” รุ่นที่ 2

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี
 วันที่ 29 ส.ค. 2563 เวลา 09:00 น.
 589
UploadImage
 
สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี จัดอบรมหลักสูตร “ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน” รุ่นที่ 2
 
(29 สิงหาคม 2563) สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย โดยนายยอดฉัตร วงษ์ละม่อม กรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) เป็นประธานเปิดการอบรมและมอบเงินอุดหนุนฯ จำนวน 125,000 บาท ให้แก่สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี (สสจ.เพชรบุรี) ในโอกาสจัดอบรมหลักสูตร “ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน” รุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุมพริบพรี สำนักงานชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน สาขาจังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2563  โดยมี ผศ.สมภพ สุกช่วง ประธานฯ สสจ.เพชรบุรี เป็นผู้กล่าวรายงาน รวมถึง นางสาวชนันท์พลอย เจริญโชติวรกุล ผู้ตรวจสอบกิจการฯ และ นายธีรพงศ์ ประสพเกียรติโภคา สหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี ร่วมเป็นเกียรติ

ทั้งนี้ โครงการอบรมฯ ดังกล่าว มีจำนวน 2 รุ่น โดยรุ่นที่ 1 ดำเนินการไปแล้ว เมื่อวันที่ 22-23 สิงหาคม 2563 วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบแนวคิดเกี่ยวกับกฎหมาย การดำเนินธุรกิจของสหกรณ์แต่ละประเภท รวมถึงระบบบัญชีและระบบควบคุมภายในของสหกรณ์ เป็นต้น

 
UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage