สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

สหกรณ์นิคมลานสัก จำกัด และสหกรณ์เครือข่าย ยื่นหนังสือนายกฯ แก้ไขความเดือดร้อนโครงการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา
 วันที่ 27 ส.ค. 2563 เวลา 14:01 น.
 679
UploadImage
 
สหกรณ์นิคมลานสัก จำกัด และสหกรณ์เครือข่าย
ยื่นหนังสือนายกฯ แก้ไขความเดือดร้อนโครงการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์
 
เมื่อวันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2563 ผู้แทนสหกรณ์นิคมลานสัก จำกัด และสหกรณ์เครือข่าย ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอ็ด จำกัด สหกรณ์การเกษตรเมืองสรวง จำกัด สหกรณ์การเกษตรธวัชบุรี จำกัด สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินหนอกกอก จำกัด และสหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จำกัด ได้ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีเพื่อขอความอนุเคราะห์ในการแก้ไขความเดือดร้อนและบรรเทาความเสียหายให้กับสหกรณ์ดังกล่าวข้างต้น จากกรณีที่กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยกเลิกการดำเนินโครงการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฟื้นฟู เยียวยา เกษตรกร ผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัย ปี 2562


UploadImage

UploadImage