สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ปฏิทินกิจกรรม

ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน (หลักสูตร 1) รุ่นที่ 2

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี
 วันที่ 17 พ.ย. 2563 เวลา 00:00 น.
 743
โครงการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
 
หลักสูตร “ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน” (หลักสูตร 1)
 
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 17 - 18 พฤศจิกายน 2563
หมดเขตรับสมัคร วันที่ 30 ตุลาคม 2563
 
รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 15 - 16 ธันวาคม 2563
หมดเขตรับสมัคร วันที่ 30 ตุลาคม 2563
 
ณ ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส (น.ม.ส.) สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
 
กลุ่มเป้าหมาย :
เป็นผู้บริหาร/สมาชิกสหกรณ์ สหกรณ์ละไม่เกิน 2 คน (ฟรี) สหกรณ์ทุกประเภท จำนวน 80 คน/รุ่น
*กรณีสหกรณ์ส่งบุคลากร เข้าอบรมเกิน 2 คน และผู้เข้าร่วมอบรม ครบจำนวน กลุ่มเป้าหมายก่อนระยะเวลา ที่กำหนดไว้ สหกรณ์จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียม คนละ 1,500.-บาท *ไม่รวมค่าที่พัก *
**สงวนสิทธิ์ ไว้สำหรับผู้ที่ไม่เคยผ่านการอบรมจากหน่วยงานอื่นใด และไม่เคยขึ้นทะเบียนผ่านการอบรมจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
สอบถามเพิ่มเติมที่ :
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
ฝ่ายฝึกอบรมวิชาการสหกรณ์ สถาบันพิทยาลงกรณ์
เลขที่ 13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 02-6693254 – 62 ต่อ 1033, 1008, 1016, 1090
โทรสาร 02-2411229 , 02-2414839
Email : clt_insti@hotmail.com
Line ID : @clt.coop
 
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก