สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ปฏิทินกิจกรรม

การเงิน การบัญชี และการบริหารสำหรับกรรมการดำเนินการ และผู้จัดการสหกรณ์ รุ่นที่ 5 ครั้งที่ 1

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี
 วันที่ 12 ส.ค. 2563 เวลา 00:00 น.
 721
การฝึกอบรมนักบริหารสหกรณ์สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
 
หลักสูตรการเงิน การบัญชี และการบริหารสำหรับกรรมการดำเนินการ และผู้จัดการสหกรณ์” รุ่นที่ 5
 
ครั้งที่ 1 : จำนวน 4 วัน (ระหว่างวันที่ 12 – 15 สิงหาคม 2563)
ครั้งที่ 2 : จำนวน 3 วัน (ระหว่างวันที่ 7 – 9 กันยายน 2563)
 
หมดเขตส่งภายในวันที่ 3 สิงหาคม 2563
 
ณ ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส (น.ม.ส.) สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
 
สอบถามเพิ่มเติมที่ :
ฝ่ายฝึกอบรมวิชาการสหกรณ์ สถาบันพิทยาลงกรณ์
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
เลขที่ 13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 02-6693254 – 62 ต่อ 1033, 1016, 1008, 1090
โทรสาร 02-2411229 , 02-2414839
Email : clt_insti@hotmail.com
Line ID : @clt.coop
 
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกไฟล์แนบ